การฝึกอบรม และ บรรยายให้แก่บริษัท โรงงาน ตลอดองค์กรต่างๆทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนั้นๆมากพอ เพราะบางหลักสูตรที่เน้นการบรรยาย ทำกิจกรรม เกม ตลอดจนใช้สื่อการสอนต่างๆสามารถรับผู้อบรมครั้ง 100-200 คนแต่ก็ถือว่ามาก โดยเฉลี่ยควรเป็นครั้งละ 40-60 คน เพื่อวิทยากรสามารถดึงให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจะได้ผลมากกว่า ส่วนหลักสูตรที่เน้นการอบรมฝึกภาคปฏิบัติ เช่น หลักสูตร Train The Trainer หรือ หลักสูตร การฝึกพูดนั้น จำนวนผู้เข้าอบรมต่อครั้งควรอยู่ระหว่าง 12-20 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้โอกาสฝึกปฏิบัติทั่วถึงและมากพอ
    การฝึกอบรม สัมมนา ที่สถาบันฝึกอบรมหรือวิทยากรจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละบริษัทหรือองค์กรส่งผู้เข้าอบรมมาเรียน เนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่บุคลากรทั้งบริษัทหรือทั้งกรม กอง เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบอยู่แค่ 1-5 คน จึงไม่คุ้มที่จะเชิญวิทยากรมาอบรมที่บริษัทหรือโรงงาน ซึ่ง train4working จัดอบรมหลักสูตร Payroll หรือ บางหลักสูตรจัดเพื่อบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ส่งตัวแทนมาเรียนเพื่อชิมลางดูหากเป็นที่พอใจ จะได้เชิญวิทยากรไปบรรยายในหลักสูตร In House สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ขณะนี้ทางเราได้บริการหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ 3 in 1 ต่อไปจะทยอยจัดหลักสูตรอื่นๆตามมา
    ด้วยประสบการณ์การทำงานในระดับการบริหารงาน มากกว่า 20 ปี ขอแนะนำว่าหากบริษัทหรือองค์กรใดประสงค์จะใช้บริการที่ปรึกษา ผู้บริหารสูงสุดหรือคณะผู้บริหารต้องชัดเจนว่า อยากได้ ที่ปรึกษามาให้คำแนะนำหรือทำอะไร หลังจากนั้นผู้ที่มีอำนาจสั่งการต้องเข้าร่วมตามกำหนดการ ไม่ใช่มาตอน Kick Off แล้วเจอกันอีกทีก็ตอน Close Meeting ส่วนระหว่างทางอาจจะกี่เดือนกี่ปีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆซึ่งส่วนมากจะเป็นวิศวกร หรือ เจ้าหน้าที่ กับผจก.ที่เป็นหัวหน้าโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นแบบนี้สิ่งที่จะได้จากจ้างที่ปรึกษาคือเอกสาร 3-5 แฟ้ม ซึ่งถือว่าแพงมากและไม่เกิดประโยชน์อะไร