การฝึกอบรม และ บรรยายให้แก่บริษัท โรงงาน ตลอดองค์กรต่างๆทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนั้นๆมากพอ เพราะบางหลักสูตรที่เน้นการบรรยาย ทำกิจกรรม เกม ตลอดจนใช้สื่อการสอนต่างๆสามารถรับผู้อบรมครั้ง 100-200 คนแต่ก็ถือว่ามาก โดยเฉลี่ยควรเป็นครั้งละ 40-60 คน เพื่อวิทยากรสามารถดึงให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจะได้ผลมากกว่า ส่วนหลักสูตรที่เน้นการอบรมฝึกภาคปฏิบัติ เช่น หลักสูตร Train The Trainer หรือ หลักสูตร การฝึกพูดนั้น จำนวนผู้เข้าอบรมต่อครั้งควรอยู่ระหว่าง 12-20 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้โอกาสฝึกปฏิบัติทั่วถึงและมากพอ

 


วิทยากร
อาจารย์ เอกธนัช (กษิเดช)    ทวีสุขธนกุล
aektanat1@gmail.com
kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร +66 6 2635 4196