อ.กษิเดช (เอกธนัช) คำอ้าย(นามสกุลเดิม)


 


อาจารย์ กษิเดช คำอ้าย(นามสกุลเดิม)

(หมายเหตุ เอกธนัช เปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมสมัยทำงานประจำเมื่อ 10 ปี ที่แล้วครับ)

การศึกษา 
   
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมที่สำคัญๆ

- Mind Mapping จาก Tony Buzan
- THE TOYOTA WAY จาก David P. Meier ( COAUTHOR OF THE TOYOTA WAY FIELDBOOK )
- TOYOTA TALENT จาก David P. Meier ( COAUTHOR OF THE TOYOTA WAY FIELDBOOK )
- Mind Training จาก สถาบันฝึกอบรม HOAI INTERNATIONAL( THAILAND )
- The Landmark Forum , Landmark In Action จาก Landmark Education
- Unleash The Power Within จาก Anthony Robbins ที่ประเทศสิงคโปร์
- Millionaire Mind Intensive จาก T. Harv Eker ที่ประเทศสิงคโปร์
- The Certification Train The Trainer จาก T. Harv Eker ที่ประเทศสิงคโปร์
- Hay Management Thailand
- Watson Wyatt ( Thailand ) Ltd.
- Mercer Human Resource Consulting ( Thailand ) Ltd.
- บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
- Omnex Thailand
- Kepner Tregoe Thailand
- บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ


ประสบการณ์ทำงาน

ทำงาน 
จนท.บุคคลฝ่ายบุคคลกลาง สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Sr. HR Officer ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

   ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทยจำกัด เครือสหวิริยา

                    ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลผลิต   บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 

                                   Sr. HR Operation Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co., Ltd.

                                   Country HR Manager , REHAU LIMITED .

ที่ปรึกษา ด้านระบบการประผลการปฏิบัติงาน   การวางแผนกลยุทธ์ KPIs  และ Competency  สำนักอาหาร  สำนักงาน อย.  กระทรวงสาธารณะสุข

ที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการประผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนกลยุทธ KPIs  และ Competency          บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

                            รวมประสบการณ์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต  การสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ติดต่อราชการ ในบริษัทชั้นนำของไทย ฝรั่ง และ ญี่ปุ่น เป็นเวลา  20 ปี

ประสบการณ์ด้านสังคม

นายกสมาคมการบริหารงานบุคคล ( PAAs) 2 สมัย
อนุกรรมาธิการแรงงานต่างด้าวฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.....
กรรมการตรวจแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการความปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ
อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจแรงงานสัมพันธ์และบริหารสวัสดิการดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมนิคมบางพลี
กรรมการโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
กรรมการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จ.สมุทรปราการ
กรรมการโรงเรียน 10 ปี สปช.
หน้าที่ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.

การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน

ภาคเอกชน

กลุ่มบริษัท ซัมมิทโอโต้ซีท                             บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Nippon Paint Co.,Ltd.                                     บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จก.(มหาชน)-SCG       กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด                          Manulife Insurance
บริษัท อิตาเลี่ยน ไทย จก. (มหาชน)                บริษัท ไซโก้ พรีซีซั่น (ประเทศไทย) จก.
บริษัท ฝาจีบ มหาชน จำกัด                              Dole Thailand Co.,Ltd.
กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด                         บริษัทสุมิโตโม ไวร์อิเล็คทริก จก.
อิมแพ็ค เมืองทองธานี                                       Thai Arrow Products Co., Ltd
CP All                                                               NYK LINE ( THAILAND ) CO.,LTD.
บริษัท NTN                                                       บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จก.
บริษัท เอเซียการ์เม้น มหาชน จำกัด                  OPPO THAI CO., LTD.
บริษัท ประดิษฐ์ธนานุรักษ์ จำกัด                        บริษัท BESTEX จำกัด
บริษัท มิตราคม จำกัด                                         บริษัทบางกอกแรนซ์ จก. (มหาชน)
บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์จำกัด                          Thai Nippon Seiki Co.,Ltd.
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จก.(มหาชน)                       บริษัทเอเพ็กซ์พลาสติก จำกัด
YAMADA SOMBOON                                      บริษัท สงขลาแคนนิ่งมหาชนจำกัด
บริษัท โคโย ไทย จำกัด                                      Y.M.P. ( Thailand ) Co.,Ltd.
บริษัททาคาโอะ                                                  Thai International Die Making Co., Ltd .
บริษัท เจียเม้ง จำกัด                                            Premium Steel Processing Co.,Ltd.
บริษัท เมลโคโลจิสติกส์                                       KOBAYASHI AUTOPARTS Co.,Ltd.
บริษัท ไบเออร์สด๊อฟ ประเทศไทยจำกัด              บริษัท แม่สอดคลีนเอนเนอร์จี้ จำกัด
บริษัทเพอร์เฟคเอ็นจิเนียริ่งฯ(มหาชน)                  SOKEN ELECTRONICS ( THAILAND ) Co.,Ltd
YOKOHAMA TIRE                                            AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING Co.,Ltd.
Philips Morris                                                      บริษัททาเคเบะ
บริษัทไทย โกเบเวลดิ้ง จำกัด                               Easy Buy
Manulife Insurance                                               Asia Alliance Partner Co.,Ltd.
Thai Wire Metal                                                   พงศ์ธารารับเบอร์ ฯลฯ

ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

ศาลปกครอง                                                         ศาลอุทธรณ์
สำนักงาน.                                                             ปปช. กระทรวงการคลัง
กรมทรัพยากรธรณี                                                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมศุลกากร                                                          กรมบังคับคดี
การไฟฟ้านครหลวง                                               การประปานครหลวง
กรมชลประทาน                                                      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน                                                  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
สถาบัน SME                                                         สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สป.สช.)
กองอาหาร สนง.อย.                                              ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานตร.แห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ                 สำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี,
สถาบัน SME โครงการทายาทนักธุรกิจ(มธ.)         สถาบัน SMEโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ปทุมธานี      สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ. สมุทรปราการ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.อยุธยา         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สุพรรณบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาญจนบุรี                ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สระบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ภาคการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรี                                       มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม                              มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด                                         วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
                                                     ฯลฯ

สมาคม/ชมรม

สมาคมการจัดการธรุกิจแห่งประเทศไทย(TMA)      สภาอุตสาหกรรม
สภาองค์การนายจ้าง ECONTHAI                            สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs )                       ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร
ชมรมบริหารงานบุคคล จ.ประจวบคีรีขันธ์                  ชมรมผู้บริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด
ชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์จ.สมุทรสาคร      ชมรมการบริหารงานบุคคล จ.ระยอง
ชมรมอุตสาหกรรมบางพลี                                          ชมรมบริหารงานบุคคลราชบุรี
ชมรมบริหารงานบุคคลนครปฐม                                 ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษมสมุทรสาคร
ชมรมผู้ประกอบการนิคมสมุทรสาคร                           สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ชมรมผู้ประกอบการนิคมสินสาคร

หัวข้อวิชาที่บรรยาย

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน                                           การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
เทคนิคการประชุม                                                       การสอนงาน OJTตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY
การเจรจาต่อรอง                                                         HR for Non HR Manager/Supervisor
การบริหารงานธุรการ                                                  Change Management
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน                                Leadership
การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                     EQ & AQ Managementสู่การเป็นยอด ผจก.
Suggestion ระบบข้อเสนอแนะ                                   การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ                                  การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน PAYROLLถูกต้อง 100%
5 ส.                                                                           Competency Based Management
การบริหารความขัดแย้ง                                             ปฏิวัติแนวคิดและวิธีการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลยุทธการลดอัตราการหยุดงาน                              Coaching and counseling technique
8D  Problem Solving                                                Creative Thinking
Strategic Thinking                                                    การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน
Ho Ren So การสื่อสารในองค์กรญี่ปุ่น                       การสื่อสารในภาวะวิกฤต
การบริหารงานในภาวะวิกฤติ                                      การสร้างแรงบันดาลใจ
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย                                      The Power of Communication Within The Organization
จิตสำนึกรักองค์กร                                                     การลดต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
คณะกรรมการ 5 ส.                                                     การปลุกและปลูกจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จิตไร้สำนึกและสร้างพลังกายพลังให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
การทำงานเป็นทีม                                                      ความคิด เชิงบวก สร้างสรรค์ เชิงระบบ นอกกรอบและเชิงนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน
ศาสตร์และศิลปะในการบังคับบัญชา                          การสร้างภาวะผู้นำแบบ 3 in 1

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

การบริหารทรพยากรมนุษย์ ได้แก่   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งกระบวนการทั้งหมด   การบริหารค่าจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงาน   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การวางระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )   การบริหารสวัสดิการ   การสรรหาและรับสมัครพนักงาน   การจัดทำ Competency   การลดอัตราการขาดงาน   การลดอัตราการออกจากงานของพนักงาน   การสื่อสารภายในองค์กร   การบริหารงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การพัฒนาหัวหน้างานและผู้จัดการ การสร้างวัฒนธรรมและDNA ขององค์กร    การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน    การบริหารความปลอดภัยและอาชีอนามัย     5 ส ไคเซ็น
การกำหนด Vision , Mission , Strategy , Objective & target และ KPIs ขององค์กร การสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อองค์กร จิตสำนึก 5ส   จิตสำนึกความปลอดภัย เป็นต้น

อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com , kasidech.visional@gmail.com ,aektanat1@gmail.com
Line ID : 0626354196   โทร 062-635-4196
www.train4working.com , www.aektanat.comสงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์นี้ไม่ได้อนุญาติให้คัดลอกไปลงเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน หากต้องการนำไปใช้จะต้องขออนุญาติเป็นทางการจากเจ้าของเว็บไซต์