การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY

หลักสูตร  การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY


เนื่องจากหัวหน้างาน เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้หัวหน้างานให้มีความรู้ ทักษะ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของหน้าที่หัวหน้างาน คือการสอนงาน OJT
แม้มีการสอนงาน OJT หลายๆบริษัทหรือโรงงานแล้ว ปัญหาเดิมๆยังเกิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอัตราของเสีย ผลการผลิตไม่ได้ตามเป้า อุบัติเหตุจากการทำงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐาน ต้นทุนลดไม่ได้ หรือปัญหาแรงงาน ฯลฯ

ดังนั้น เราจำเป็นต้องมาศึกษาและทบทวนทีละขั้นตอนว่า ต้นตำรับจริงๆการสอนงาน OJT ตามหลัก TWI ของอเมริกา กับ TOYOTA นำมาปัดฝุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของ TOYOTA WAY ทำกันแบบไหน อย่างไรถึงได้ผล

เนื้อหาการฝึกอบรม
1. ปรัชญาและหลักการของ TOYOTA WAY
2. การสอนงาน OJT ตามหลักการของ TWI ( Training Within Industry ) และ TOYOTA WAY
    - การสอนงาน ( Job Instruction ) ตามหลักการของ TWI และ TOYOTA WAY
    - 4 ขั้นตอนของการสอนงาน ( Job Instruction )
    - การซอยงานเพื่อการสอนงาน ( Break down the job )
    - ความสัมพันธ์ในการทำงาน ( Job Relations ) หัวใจของความสำเร็จในการสอนงานและการทำงาน
3. ฝึกปฏิบัติด้านทักษะ ( Skill ) ในการสอนงาน OJT เป็นรายบุคคล
    - ฝึกสอนงาน OJT ตามหลักการและขั้นตอนของ TWI และ TOYOTA WAY
    - ฝึกซอยงาน เพื่อเตรียมการสอนงาน
4. การทำแผนการฝึกอบรมและการติดตามผลตามหลัก
   - เพื่อพัฒนาให้พนักงานเป็น Multifunction Worker
5. ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง TOYOTA สำหรับองค์กรที่จะนำ TOYOTA WAY ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล

วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง และฝึกปฏิบัติด้านทักษะ ( Skill Practice )โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุป เสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่อบรม   ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด

วิทยากร   อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                       ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                       ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม       สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196