EQ & AQ Management

EQ & AQ Management เพื่อก้าวสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการ

เนื่องจากผู้จัดการถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจขององค์กร  เพราะเป็นผู้เชื่อมระหว่างผู้บริหารสูงสุดกับระดับผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานกับพนักงาน  และระดับเจ้าหน้าที่สายวิชาชีพต่างๆในองค์กร 

 ด้วยตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจเป็นคนแต่งตั้ง   แต่การที่จะเป็นผู้จัดการที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานโครงการใหม่ๆ หรือการแก้ปัญหาต่างๆให้บรรลุเป้าหมายนั้น  เก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์และมีความอึดต่อการเผชิญกับอุปสรรคและสารพัดปัญหา  ตลอดจนความไม่พร้อมหรือการขาดแคลนสิ่งๆต่างด้วย  บุคคลที่จะเป็นระดับสุดยอดผู้จัดการได้นั้นต้องเข้าใจ รู้ทันอารมณ์ของตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่จะต้องเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถอยู่ภายใต้ความกดดันในระยะยาวได้มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่มีมากมายในการทำงานด้วย  ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้จัดการจะต้องเรียนรู้และพัฒนา EQ & AQ ให้ได้ระดับที่เพียงพอต่อการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสร้างความเติบโตแก่องค์กรตลอดไป

 

ผู้เข้ารับการอบรม
วิศวกรหรือหัวหน้าแผนกๆที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผจก. ผู้ช่วยผจก. ผจก. ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร

วิทยากร
อาจารย์ เอกธนัช (กษิเดช)    ทวีสุขธนกุล
aektanat1@gmail.com
kasidech.taveesuktanakul@gmail.com

Line : 0626354196 
โทร +66 6 2635 4196

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …