การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) ถูกต้อง 100%หลักสูตร การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) ถูกต้อง 100%

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงผลดี-ผลเสียของระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll ) ที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ
   และผลกระทบต่อผลงานในภาพรวมขององค์กร
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ Payroll
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ Hardware , Software , Peopleware
   และ Management System ที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบ Payroll
5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง กฎหมาย กฎระเบียบราชการ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท และระบบบันทึกเวลา (Time Attendance )
   ที่เป็นรากฐานหรือปัจจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน ( Payroll )
6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆในการทำ Payroll และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาร้ายแรงที่อาจจะเกิด
7.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและรับฟังข้อแน่ะนำจากวิทยากรในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
    และระบบบันทึกเวลาการทำงาน                                            
8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนแต่ละงวดไม่มีผิดพลาดทุกรายการ

หัวข้อการบรรยาย

1.   ระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll System ) การบันทึกเวลา ( Time Attendance ) และเงินได้ต่างๆ
2.   กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของราชการ และนโยบาย ระเบียบข้องบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )
      ระบบบันทึกเวลาและเงินได้ต่างๆ
3.   ระบบการบันทึกเวลาทำงาน ( Time Attendance System ) รากฐานของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
4.   ระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll System )
      4.1    องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ Payroll ได้แก่ Hardware , Software , Peopleware และ Management System
     4.2     ขั้นตอนการทำ Payroll ได้แก่ขั้นตอน Input ขั้นตอน Processing และขั้นตอน Output & Checking
     4.3     ระยะเวลาในการตัดงวด Payroll
     4.4     การจ่าย Payroll ในกรณีที่ไม่ปกติต่างๆเช่น การขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส การปรับค่าแรงขั้นต่ำ การลดค่าจ้าง ( กรณีวิกฤติเศรษฐกิจ )
               การเลื่อนตำแหน่ง หรือการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกิจเป็นกรณีๆไป
5.   การใช้ Online กับกระบวนการทำ Payroll และส่วนต่างๆเช่น Online Leave , Online OT , Online Training อื่นๆ
6.   Payroll Control Book เพื่อควบคุม ป้องกันการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนผิดพลาดได้ 100 %
7.   ความผิดพลาดต่างๆในการทำ Payroll และแนวทางแก้ไขป้องกัน
8.   กลยุทธ์และขั้นตอนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ Payroll
9.   มีสาธิตการใช้เครื่องรูดบัตร สแกนนิ้วบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และ การใช้โปรแกรม Time Attendance & Payroll
10.  กรณีจะใช้บริษัท Outsource ทำ Payroll มีขั้นตอนการสรรหาและต้องพิจารณาอย่างไรถึงจะได้ผลในทางปฏิบัติ
11.   ถาม-ตอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.


สถานที่อบรม ห้องประชุม โรงแรม Palazzo ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ


ผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการแผนกค่าจ้างเงินเดือน, ผจก.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายบัญชี การเงิน และผู้ที่สนใจ


วิทยากร
อาจารย์ กษิเดช
(เอกธนัช)  ทวีสุขธนกุล

ค่าสัมมนา

ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรม  ลดราคาพิเศษเหลือท่านะ 3,000 บาท + Vat 

ชำระหน้างาน  ราคาเต็มท่านละ 4,000 บาท + Vat