หัวหน้างานมืออาชีพ 3 in 1

 

 

 

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพแบบ 3 IN 1

หลักการและเหตุผล


เนื่องจากหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ด้วยการควบคุมดูแลและพัฒนาให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้
ทักษะ และมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงานที่ทำอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนมีทักษะภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา จูงใจและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านคุณภาพ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาแรงงาน ที่จะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชา
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงศาสตร์และศิลปะในภาวะผู้นำสำหรับการบังคับบัญชา จูงใจและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา เทคนิคการจูงใจและทักษะการสอนงาน ( OJT )
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
4.เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาตนเอง และพัฒนาลูกน้องอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย


1.บทนำ
- ความสำคัญของหน้างานต่อความสำเร็จขององค์กร/บริษัท
- สมรรถนะหัวหน้างาน

2. หัวหน้างานตามตำแหน่งหน้าที่ ( Authority )ที่บริษัทประกาศแต่งตั้ง แบบ 1 IN 1
- หัวหน้างานคือ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างถูกต้องของหัวหน้างานในการทำงาน
- สรุปหัวหน้างานตามตำแหน่งหน้าที่จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องซึ่งอยู่ต่อหน้าจะทำงานเต็มที่ แต่อยู่ลับหลังทำบ้างไม่ทำบ้าง หรือไม่ทำ
3. การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่มีภาวะผู้นำ ( Leadership ) แบบ 2 IN 1
- ภาวะผู้นำคือ
- ความจำเป็นที่ต้องใช้ “ภาวะผู้นำ” ในงานของหัวหน้างาน
- การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงทั้ง กาย วาจา (จิต)ใจ
- การปลูกฝังจิตสำนึก ปลุกจิตใต้สำนึก และเปิดเชื่อมจิตไร้สำนึก
- คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่หัวหน้างานต้องมี
- การใช้ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การสื่อสาร , การสั่งงาน ,การมอบหมายงาน ,การควบคุมงาน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และการจูงใจพนักงาน )
- สรุปหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำสูง เราเรียกว่าผู้นำ ก็จะได้ลูกน้องที่พัฒนาไปเป็นผู้ตามหรือลูกทีม ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังจะทำเต็มที่
4. การพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพที่มีทักษะและจิตใจเป็นครู เป็นผู้สอน ( OJT Trainer )
แบบ 3 IN 1
- การพัฒนาทักษะ เทคนิคการเป็นผู้สอนงานOJTตามหลัก TWI , TOYOTA WAY
- สรุปหัวหน้างานที่เป็นผู้สอนที่จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเคารพรักศรัทธา ในความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ซึ่งไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง
ก็จะทำงานเต็มที่แม้หัวหน้างานจะย้ายงาน ไปเกษียณ จะลาออกจากงานไปแล้วก็ตาม

วิธีการอบรม    การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง VDO และ เกม - กิจกรรมเพื่อประกอบการเรียนรู้
                         โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุปและแนะนำเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรม    เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่อบรม ห้องประชุม The Connecion MRT Ladphrao ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ

วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษา
                ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
                ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี

อัตราค่าสัมมนา         (รวมค่าเอกสาร  อาหาร  และเครื่องดื่มแล้ว)

1. ชำระหน้างาน ในราคาเต็ม   ท่านละ  4,000 บาท + VAT 7%

2. ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรมราคาลดพิเศษท่านละ 3,000 บาท+ VAT 7%

3. กรณีบริษัทหรือหน่วยงานใดมาอบรมพร้อมกัน 3 ท่าน เสียค่าอบรมแค่ 2 ท่าน

    อีก1ท่านเสียเฉพาะค่าอาหารและเอกสารท่านละ 550 บาท + VAT 7%

4. กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายโปรดแจ้งล่วงหน้าและนำใบหักภาษีมาให้ในวันอบรมด้วย