หลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY


หลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY

เนื่องจากหัวหน้างาน      เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้
จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้หัวหน้างานให้มีความรู้ ทักษะ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของหน้าที่หัวหน้างาน
คือการสอนงาน OJT

แม้มีการสอนงาน OJT หลายๆบริษัทหรือโรงงานแล้ว ปัญหาเดิมๆยังเกิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอัตราของเสีย ผลการผลิตไม่ได้ตามเป้า
อุบัติเหตุจากการทำงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐาน ต้นทุนลดไม่ได้ หรือปัญหาแรงงาน ฯลฯ

ดังนั้น เราจำเป็นต้องมาศึกษาและทบทวนทีละขั้นตอนว่า ต้นตำรับจริงๆการสอนงาน OJT ตามหลัก TWI ของอเมริกา
กับ TOYOTA นำมาปัดฝุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของ TOYOTA WAY ทำกันแบบไหน อย่างไรถึงได้ผล

เนื้อหาการฝึกอบรม
1. ปรัชญาและหลักการของ TOYOTA WAY
2. การสอนงาน OJT ตามหลักการของ TWI ( Training Within Industry ) และ TOYOTA WAY
    - การสอนงาน ( Job Instruction ) ตามหลักการของ TWI และ TOYOTA WAY
    - 4 ขั้นตอนของการสอนงาน ( Job Instruction )
    - การซอยงานเพื่อการสอนงาน ( Break down the job )
    - ความสัมพันธ์ในการทำงาน ( Job Relations ) หัวใจของความสำเร็จในการสอนงานและการทำงาน
3. ฝึกปฏิบัติด้านทักษะ ( Skill ) ในการสอนงาน OJT เป็นรายบุคคล
    - ฝึกสอนงาน OJT ตามหลักการและขั้นตอนของ TWI และ TOYOTA WAY
    - ฝึกซอยงาน เพื่อเตรียมการสอนงาน
4. การทำแผนการฝึกอบรมและการติดตามผลตามหลัก
   - เพื่อพัฒนาให้พนักงานเป็น Multifunction Worker
5. ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง TOYOTA สำหรับองค์กรที่จะนำ
TOYOTA WAY ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล

วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง และฝึกปฏิบัติด้านทักษะ ( Skill Practice )โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุป เสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร


ระยะเวลาในการฝึกอบรม วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.


สถานที่อบรม ห้องประชุมโรงแรม Palazzo ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ


วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.


ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี

Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG


อัตราค่าสัมมนา (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)
1. ชำระหน้างาน ในราคาเต็ม ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7%
2. ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรมราคาลดพิเศษท่านละ 3,000 บาท+ VAT 7%

วิธีการชำระเงิน เช็คสั่งจ่าย “บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ” ( Kasidech Visional Co.,Ltd. )
ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี ภ.พ.20( เลขผู้เสียภาษี 0105552029339 ) คือ 37/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี “ บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดพูนทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 0288674736


กรุณาสแกนสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครเพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com ,kasidech.visional@gmail.com