หลักสูตร การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Ho Ren So


หลักสูตร : การสื่อสารภายในองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น

( Ho - Ren - So )

ทีมาและเหตุผล


การทำงานให้ได้ผลงานเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า    การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากเพราะทำให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง   ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย   อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดีของทีมบุคคลากร  ในองค์กรอันจะนำไปสู่การมีความสามัคคีความสุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกต่างคุ้นเคยคือ Ho Ren So แต่การสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และองค์กรหรือหน่วยอื่นในประเทศต่างๆสามารถนำเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งได้ผลดีต่อองค์กรต่างๆที่นำไปใช้อย่างจับต้องได้

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญ และตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมด้วยกัน และกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้น 

มีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารต่างๆของการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการเป็นทีมกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ให้ประสบผลสำเร็จ โดยคนทำงานมีความสุขทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการสื่อสาร Ho Ren So สไตล์ญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อความประทับใจของลูกค้าและผู้รับบริการ


เนื้อหาหลักสูตร
1.แนวคิด ความสำคัญ ของการสื่อสารในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
2.เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น ( Ho – Ren – So )
   - การสื่อสารด้วยหลักการ Ho (報告:Houkoku - Report) หมายถึง การรายงาน
   - เทคนิคการสื่อสารแบบ Houkoku ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   - ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Houkoku
   - Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Houkoku

- การสื่อสารด้วยหลักการ Ren (連絡:Renraku – Inform / Communication) หมายถึง การแจ้งเพื่อทราบ การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- เทคนิคการสื่อสารแบบ Renraku ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Renraku
- Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Renraku

- การสื่อสารด้วยหลักการ So (相談:Soudan) หมายถึง การปรึกษาหารือ
- เทคนิคการสื่อสารแบบ Soudan ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Soudan
- Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Soudan


3. เทคนิคการสื่อสารสไตล์นักธุรกิจหลายแสนล้าน(ท่านประธานชาวญี่ปุ่น) แบบ LDD
    - การสื่อสารแบบ Light Communication
    - การสื่อสารแบบ Direct Communication
    - การสื่อสารแบบ Deep Communication
4. การทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารสูงสุดกำหนดไว้
5. สรุป ถาม - ตอบ

วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย แบ่งกลุ่มทำ workshopและฝึกปฏิบัติ เกม / กิจกรรมประกอบการ อบรมและวีดีโอสื่อประกอบการสอน


ระยะเวลาในการฝึกอบรม       วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.


สถานที่อบรม     ห้องประชุมโรงแรม Palazzo ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ


วิทยากร    อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                 ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                 ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.

ประสบการณ์ 
เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าสัมมนา (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)
1. ชำระหน้างาน ในราคาเต็ม ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7%
2. ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรมราคาลดพิเศษท่านละ 3,000 บาท+ VAT 7%

3. กรณีบริษัทหรือหน่วยงานใดมาอบรมพร้อมกัน 3 ท่าน เสียค่าอบรมแค่ 2 ท่าน

    อีก1ท่านเสียเฉพาะค่าอาหารและเอกสารท่านละ 550 บาท + VAT 7%

4. กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายโปรดแจ้งล่วงหน้าและนำใบหักภาษีมาให้ในวันอบรมด้วย

วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย “บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ” ( Kasidech Visional Co.,Ltd. )
ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี ภ.พ.20( เลขผู้เสียภาษี 0105552029339 ) คือ 37/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือ


โอนเงินเข้าบัญชี “ บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดพูนทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 0288674736
กรุณาสแกนสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครเพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com ,kasidech.visional@gmail.com

Line ID : 0626354196    โทร 062-635-4196