แบบฟอร์มการจองอบรม หลักสูตร Public Training


แบบฟอร์มการจองเข้าอบรม

หลักสูตร ____________________________________________________________________

วัน/เดือน/ปี_________________________________________________________________

สถานที่เข้าอบรม_______________________________________________________________

บริษัท/องค์กร________________________________________________________________

สถานที่ตั้งสำหรับออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _________________ สำนักงานใหญ่ สาขาที่_____________________ 
ที่อยู่ ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
เบอร์ติดต่อ _____________________email__________________________________________

มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน____คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.


หมายเหตุ***
1) การชำระค่าอบรม < > ชำระล่วงหน้า < > ชำระหน้างาน
2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายโปรดแจ้งโดยทำเครื่อง / ใน < > และให้นำใบหักภาษีมาให้ภายในวันอบรมด้วย
เพื่อจะได้ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีในวันดังกล่าว
3) กรณีบริษัท/องค์กรส่งผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปจะมีส่วนลดพิเศษอีกต่างหาก


ลงชื่อ_______________________________________ผู้จอง
              (_______________________________)
ตำแหน่ง________________________________________
วัน /เดือน/ปี______________________________________