หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณการขึ้นค่าจ้างหรือจ่ายโบนัส
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน ในการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก
5. เพื่อผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม รับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร
6. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ เทคนิคที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อประโยชน์แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน

หัวข้อการบรรยาย

 หลักการและที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
 การกำหนดกฎเกณฑ์การจัดทำใบประเมิน แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน
 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆในแต่ละหน่วยงาน
 การนำสมรรถนะ ( Competency ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 เทคนิค เคล็ดลับ แจ้งผลการประเมินอย่างไร ถึงจะเอาผู้ถูกประเมินอยู่หมัด
 การนำผลการประเมินไปใช้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้ถูกประเมิน (การขึ้นค่าจ้าง และจ่ายโบนัสประจำปี การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ฯลฯ)

วิธีการอบรม    บรรยาย / แบ่งกลุ่มทำ Workshop และฝึกปฏิบัติจริง / เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่อบรม ห้องประชุมโรงแรม Palazzo ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ


วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษา
                ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)
1. ชำระหน้างาน ในราคาเต็ม ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7%
2. ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรมราคาลดพิเศษท่านละ 3,000 บาท+ VAT 7%
3. กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายโปรดแจ้งล่วงหน้าและนำใบหักภาษีมาให้ในวันอบรมด้วย

วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย “บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ” ( Kasidech Visional Co.,Ltd. )
ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี ภ.พ.20( เลขผู้เสียภาษี 0105552029339 ) คือ 37/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี “ บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดพูนทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 0288674736
กรุณาสแกนสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครเพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่

email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com , kasidech.visional@gmail.com