หลักสูตร เทคนิคประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร ให้สบายใจและได้ชัยทั้ง 3 ฝ่าย

หลักสูตร เทคนิคประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้สบายใจและได้ชัยทั้ง 3 ฝ่าย

               ( องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา )

ที่มาและเหตุผล


• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักหรือบุคลากรทุกระดับขององค์กรถือว่าเป็นสิ่ง ที่จำเป็นและมีความสำคัญมาก
ต่อทั้งองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ เพราะการประเมินผลปฏิบัติงานคือจุดได้เสียที่ทุกคนในองค์กรตั้งตารอคอยมาทั้งปี
เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของจำนวนค่าจ้างที่จะได้ขึ้น จำนวนเงินโบนัสที่จะได้รับ ตำแหน่งงานที่ถูกใจ สวัสดิการบางส่วนที่เป็นตัวเงินในปีถัดไป
• แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้ประเมินขององค์กรส่วนมากไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือ องค์กรอิสระเกือบทั้งหมด
จะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือ ใช้เวลาสั้นๆในการกาๆติ๊กๆตาแบบฟอร์มประเมินแล้วส่งไปให้พ้นๆตัว
• ดังนั้น การประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ผู้ประเมินหนักใจ กลุ้มใจ เครียด
จนบางคนถึงบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ขอประเมิน ใครอยากประเมินก็เชิญเอาไปได้เลย ในขณะที่ฝั่งผู้ถูกประเมินการเกิดอาการไม่พอใจ
โกรธ โมโห แค้นฝังใจแบบไม่มีวันจะญาติดีกันอีก จนกระทั่งบางแห่งถึงมีการไปขูดหาเล็กท้าย สองตัว สามตัว ตามข้างรถยนต์ผู้ประเมิน
• ทำให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วางระบบไว้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ ให้บุคลากรทั้งองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการทำงานและพัฒนาตนเองมากขึ้นๆ เพื่อให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดี ให้เจริญขึ้นหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว แต่กลับกลาย
เป็นว่าคนที่มีความสุข ความพึงพอใจ กับผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละครั้งคือคนส่วนน้อยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนที่เหลือกลับหมดแรงจูงใจ
ได้แต่ทำงานไปเรื่อยๆ กับมีบางส่วนที่ออกอาการเชิงลบมากขึ้นๆตลอดไป
• จริงๆแล้ว การที่จะเปลี่ยนหรือปรับ อาการเหล่านี้ในแต่ละองค์กรใช่ว่าจะยากจนทำการปรับปรุงไม่ได้ หากว่าเรารู้เทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับ ต่างๆ
ก็สามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบการ ประเมินผลได้ ว่าทำแล้วทุกฝ่ายพอใจยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกประเมิน
ที่ได้เกรดกลางๆหรือเกรดต่ำๆส่วนผู้ประเมินรู้สึกสบายใจ มีพลังที่จะโน้มน้าวชักจูงหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณการขึ้นค่าจ้างหรือจ่ายโบนัส
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน ในการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก
5. เพื่อผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม รับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร
6. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ เทคนิคที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อประโยชน์แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน


หัวข้อการอบรม
 หลักการและที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
 การกำหนดกฎเกณฑ์การจัดทำใบประเมิน แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน
 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆในแต่ละหน่วยงาน
 การนำสมรรถนะ ( Competency ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 เทคนิค เคล็ดลับ แจ้งผลการประเมินอย่างไร ถึงจะเอาผู้ถูกประเมินอยู่หมัด
 การนำผลการประเมินไปใช้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชา

    ในฐานะผู้ถูกประเมิน  ( การขึ้นค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี การฝึกอบรมพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ฯลฯ)

วิธีการอบรม บรรยาย / แบ่งกลุ่มทำ Workshop และฝึกปฏิบัติจริง / เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม


ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร


ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.


สถานที่อบรม ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                     ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                     ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้

email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196