หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพแบบ 3 IN 1

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพแบบ 3 IN 1

หลักการและเหตุผล


เนื่องจากหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ด้วยการควบคุมดูแลและพัฒนาให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีความรู้ ทักษะ และมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงานที่ทำอีกด้วย
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนมีทักษะภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา จูงใจและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาแรงงาน ที่จะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงศาสตร์และศิลปะในภาวะผู้นำสำหรับการบังคับบัญชา จูงใจและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา เทคนิคการจูงใจและทักษะการสอนงาน ( OJT ) ผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาตนเอง และพัฒนาลูกน้องอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย
1.บทนำ
- ความสำคัญของหน้างานต่อความสำเร็จขององค์กร/บริษัท
- สมรรถนะหัวหน้างาน

2. หัวหน้างานตามตำแหน่งหน้าที่ ( Authority )ที่บริษัทประกาศแต่งตั้ง แบบ 1 IN 1
    - หัวหน้างานคือ
    - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างถูกต้องของหัวหน้างานในการทำงาน
    - สรุปหัวหน้างานตามตำแหน่งหน้าที่จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง
    ซึ่งอยู่ต่อหน้าจะทำงานเต็มที่ แต่อยู่ลับหลังทำบ้างไม่ทำบ้าง หรือไม่ทำ

3. การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่มีภาวะผู้นำ ( Leadership ) แบบ 2 IN 1

    - ภาวะผู้นำคือ
    - ความจำเป็นที่ต้องใช้ “ภาวะผู้นำ” ในงานของหัวหน้างาน
    - การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงทั้ง กาย วาจา (จิต)ใจ
    - การปลูกฝังจิตสำนึก ปลุกจิตใต้สำนึก และเปิดเชื่อมจิตไร้สำนึก
    - คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่หัวหน้างานต้องมี
    - การใช้ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การสื่อสาร , การสั่งงาน ,การมอบหมายงาน ,
      การควบคุมงาน การแก้ปัญหาการตัดสินใจ และการจูงใจพนักงาน )
    - สรุปหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำสูง เราเรียกว่าผู้นำ ก็จะได้ลูกน้องที่พัฒนาไปเป็นผู้ตามหรือลูกทีม ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังจะทำเต็มที่

4. การพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพที่มีทักษะและจิตใจเป็นครู เป็นผู้สอน ( OJT Trainer) แบบ 3 IN 1

    - การพัฒนาทักษะ เทคนิคการเป็นผู้สอนงานOJTตามหลัก TWI , TOYOTA WAY
    - สรุปหัวหน้างานที่เป็นผู้สอนที่จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเคารพรักศรัทธา ในความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ซึ่งไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง
      ก็จะทำงานเต็มที่แม้หัวหน้างานจะย้ายงาน ไปเกษียณ จะลาออกจากงานไปแล้วก็ตาม

วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง VDO และ เกม - กิจกรรมเพื่อประกอบการเรียนรู้ โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุปและแนะนำเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรม    เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร


ระยะเวลาในการฝึกอบรม    1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่อบรม     ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด

วิทยากร             อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                            ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                            ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม     สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร    062 6354156
Line : 062 6354196