หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น ( Ho Ren So )

หลักสูตร : การสื่อสารภายในองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น
                         ( Ho  Ren  So )


ทีมาและเหตุผล


การทำงานให้ได้ผลงานเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า    การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมาก    เพราะทำให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย        อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดีของทีมบุคคลากรในองค์กรอันจะนำไปสู่การมีความสามัคคีความสุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป
การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น    ที่ทั่วโลกต่างคุ้นเคยคือ Ho Ren So       แต่การสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะนี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และ  องค์กรหรือหน่วยอื่นในประเทศต่างๆก็สามารถนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้        ซึ่งได้ผลดีต่อองค์กรต่างๆที่นำไปใช้อย่างจับต้องได้

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญ และตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมด้วยกัน และกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้น มีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารต่างๆของการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการเป็นทีมกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
โดยคนทำงานมีความสุขทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการสื่อสาร Ho Ren So สไตล์ญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากการเข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อความประทับใจ
ของลูกค้าและผู้รับบริการ

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.แนวคิด ความสำคัญ ของการสื่อสารในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

2.เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น ( Ho – Ren – So )
- การสื่อสารด้วยหลักการ Ho (報告:Houkoku - Report) หมายถึง การรายงาน
- เทคนิคการสื่อสารแบบ Houkoku ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Houkoku
- Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Houkoku

- การสื่อสารด้วยหลักการ Ren (連絡:Renraku – Inform / Communication) หมายถึง การแจ้งเพื่อทราบ
- เทคนิคการสื่อสารแบบ Renraku ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Renraku

- Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Renraku

- การสื่อสารด้วยหลักการ So (相談:Soudan) หมายถึง การปรึกษาหารือ
- เทคนิคการสื่อสารแบบ Soudan ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ปัญหาคนทำงานในเรื่อง Soudan
- Workshop และฝึกปฏิบัติในเรื่อง Soudan

3.เทคนิคการสื่อสารสไตล์นักธุรกิจหลายแสนล้าน(ท่านประธานชาวญี่ปุ่น) แบบ LDD
- การสื่อสารแบบ Light Communication
- การสื่อสารแบบ Direct Communication
- การสื่อสารแบบ Deep Communication

4.การทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารสูงสุดกำหนดไว้

5.สรุป ถาม - ตอบ

 

วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย แบ่งกลุ่มทำ workshopและฝึกปฏิบัติ เกม / กิจกรรมประกอบการ อบรมและวีดีโอสื่อประกอบการสอน

ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม     1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.

สถานที่อบรม   ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด

 

วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

 

อัตราค่าอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196