หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

หลักสูตร  การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

 

ที่มาและเหตุผล

การทำงานให้ได้ผลงานเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกนั้น การสื่อสารที่ดีในการทำงานนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมาก
เพราะสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการย่อมนำมาซึ่งความเข้าใจและพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและ
การประสานงานที่ดีของบุคคลากรในองค์กรอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ได้ผลงานดีจนทำให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป
อย่างน้อยก็สามารถอยู่รอดได้ใน สภาวะที่มีการแข่งขันสูง และสภาพเศรษฐกิจซบเซามาหลายปีอย่างปัจจุบัน ต้องทำงานเป็นทีมทุกคนจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนกัน
โดยหัวใจของการทำงานร่วมกันให้ได้ความสำเร็จนั้นมาจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประสานงานกันของผู้ที่มีส่วนร่วมในงานหรือโครงการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิผล จนประสบความสำเร็จในบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารสูงสุดกำหนดไว้ด้วยความสุขในการทำงานของทุกคนในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน หรือกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ
   และเห็นความสำคัญของการสื่อสารว่ามีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จที่คนทำงานมีความสุข
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หลักมนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมจากการเข้ารับการอบรม
   ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้าและผู้รับบริการ ตลอดจนการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.แนวคิด ความสำคัญ ของการสื่อสารในการทำงาน
2.เทคนิคการสื่อสารประเภทต่างๆในองค์กร เช่น
   - การสื่อสารแบบญี่ปุ่น ( โฮ เรน โซ )
   - การสื่อสารแนวตั้ง ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
   - การสื่อสารแนวนอน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานข้างเคียง และลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
   - การสื่อสารด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร
   - การสื่อสารอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
   - การสื่อสารทางโทรศัพท์
   - ศิลปะการสื่อสารแบบโน้มน้าวใจลูกค้าหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เราต้องเจรจา
   - ศิลปะการสื่อสารในการรับข้อร้องเรียน การตำหนิ และการโวย จากลูกค้าให้ลูกค้า
   - การใช้การสื่อสารภายในองค์กรสร้างพลังในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร - คุณและโทษของการใช้และเล่น Social Media ต่อการทำงานและชีวิตส่วนตัว
3.การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และสนับสนุนซึ่งกันและกันคือหนทางนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในทุกด้าน
4.การทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารสูงสุดกำหนดไว้
5.สรุป ถาม – ตอบ

 

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย แบ่งกลุ่มทำ workshop ฝึกปฏิบัติจริง เกม / กิจกรรมประกอบการ อบรม และวีดีโอสื่อประกอบการสอน

ระยะเวลาอบรม     1วัน ( 09.00 – 16.00 น. )
สถานที่อบรม        ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด

ผู้เข้าอบรม
บุคลากรทุกระดับขององค์กร (แต่หากองค์กรประสงค์จะแยกกลุ่ม ก็สามารถจัดให้กลุ่มผู้ผู้บริหารผู้จัดการ กับระดับหัวหน้างาน วิศวกร และพนักงานสำนักงาน และ
หากต้องการจัดอบรมอีกกลุ่มคือพนักงานปฏิบัติการในโรงงานก็สามารถทำได้


วิทยากร     อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                        ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                        ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

 

อัตราค่าอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196