หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร     การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
               ( The Effective Problem Solving and Decision Making )

หลักการและเหตุผล
ในโลกของการทำงาน การดำเนินธุรกิจทุกคนหรือองค์กรจะต้องประสบกับคำว่า “ ปัญหา “ ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหน
จะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า ที่ไหน อย่างไร แตกต่างกันออกไปเท่านั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำการแก้ปัญหา
และเมื่อมีความตั้งใจจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่จะต้องทำก็คือการตัดสินใจ เช่น หากมีปัญหามากมายหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
เราจะตัดสินใจเลือกปัญหาใดมาทำการแก้ไขก่อนหลังอย่างไร หรือแม้มีแค่ปัญหาเดียวเรายังต้องตัดสินใจว่าจะทำการแก้ไขปัญหาหรือปล่อยไว้อย่างนั้น
( เพราะการที่ไม่ทำอะไรโดยปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนั้นก็เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่ง )


การที่จะแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีผลในทางปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆและผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องรู้หลักการ ขั้นตอน
และสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ( Hit to The Point ) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
“เกาให้ทุกที่คัน แก้ให้ถูกจุด” แต่การรู้เหตุรู้ผลอย่างถ่องแท้ก็ไร้ผลหากผู้มีหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจสั่งการให้ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้บุคคล
ที่ดำรงตำแหน่งนั้นให้กล้าทำการตัดสินใจให้ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นไม่น้อยกว่าความสามารถหารากเหง้าปัญหาเช่นกัน และที่สำคัญที่สุดปัญหาในองค์กร
มักจะเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายหน่วยงาน ดังนั้นการจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องทำงานเป็นทีม ( Teamwork ) ถึงจะทำให้
การแก้ปัญหาและการตัดสินอย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจจากวิทยากรและผู้เข้าอบรมท่านอื่น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยาย
1. ปัญหา คืออะไร และทัศนคติในการมองปัญหาของผู้ที่ประสบความสำเร็จ VS ผู้ที่ประสบความล้มเหลว
2. หลักการและขั้นตอนของการแก้ปัญหา
3. การทำงานเป็นทีม ( Teamwork ) สำหรับการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
4. ความคิดเชิงบวก ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดนอกกรอบ ในการแก้ปัญหา
5. เทคนิคและเครื่องมือในการหารากเหง้า ( Root causes ) และการแก้ปัญหา
6. การลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาหรือการจัดทำ Correction , Corrective Action และ Preventive Action
7. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จของงาน
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม
9. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจ
10. การลงมือปฏิบัติในการตัดสินใจ
11. ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญและการตัดสินที่มีผลต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตขององค์กร
12. ข้อควรระวังในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วิธีการอบรม      บรรยาย แบ่งกลุ่มทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ VDO Clip เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วัน ( 09.00-16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม          เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆ ที่องค์กรกำหนด

สถานที่อบรม      ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร     อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                        ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                        ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม        สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196