หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว หลายคนที่มักจะทำงานไม่ทันหรือไม่ได้ทำรวมทั้งไม่ได้ทำบางสิ่งที่จำเป็นในชีวิตส่วนตัวด้วยโดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีเวลา ในขณะที่อีกคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือทำงานเดียวกันกลับสามารถทำงานที่ต้องทำสำเร็จแล้วยังมีเวลาไปทำบางสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตส่วนตัวอีกด้วย ดังนั้นการอ้างว่าไม่มีเวลาถูกต้องหรือฟังขึ้นหรือไม่เพราะในความเป็นจริงแล้วทุกคนบนโลกใบนี้ต่างก็มีเวลาคนละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน

แต่การที่จะทำให้แต่ละคนสามารถทำงานให้ลุล่วงตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถทำบางสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตส่วนตัวได้ด้วยนั้น มาจากการบริหารเวลาที่มีอยู่เท่ากันคนละ 24 ชั่วโมง ซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามหาเศรษฐีบางคนสามารถบริหารกิจการที่มีบริษัทในเครือเป็นสิบถึงร้อยแห่ง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จบางท่านจะสามารถบรรลุซึ่งงานที่ได้ผลสูงสุดที่ใครๆก็ยกย่องแล้วยังสามารถไปเป็นกรรมการให้งานสังคมอีกหลายแห่งโดยที่สามารถให้เวลาแก่ครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง การที่พวกเขาเหล่านี้ทำได้ดีสมบูรณ์แบบอย่างนี้ก็ล้วนมาจากความสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักว่า สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของตนเองมากที่สุด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆที่จะใช้บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้การทำงานแก่องค์กรและการใช้ชีวิตส่วนตัวดีขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคุณ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง เกม กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการอบรมเกี่ยวกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อเชื่อมโยงต่อการทำงานและการใช้ชีวิตจริงของทุกคน
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรแบบยั่งยืน และการใช้ชีวิตส่วนตัวที่สมดุลยในทุกๆด้านอย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม
1. แนวคิด และความสำคัญของการบริหารเวลา
2. ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดในการบริหารเวลา
3. การวิเคราะห์ภาพรวมของการใช้เวลา เพื่อวางแผนและกำหนดการในการใช้เวลา
    3.1 กำหนดการใช้เวลารายวัน
    3.2 กำหนดการใช้เวลารายสัปดาห์
    3.3 กำหนดการใช้เวลารายเดือน
    3.4 กำหนดการใช้เวลาในระยะยาว
4. เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    4.1 การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารเวลาตามHabit ที่ 3 ของหลักการ 7 Habits ( Put First Thing First )
    4.2 การใช้กฎ 80 : 20 ในการทำงาน
    4.3 พิจารณาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการบริหารเวลา
    4.4 พัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    4.5 ปรับปรุงสิ่งต่างที่เป็นพื้นฐานการทำงานให้ดีขึ้น
5. การพัฒนาสมรรถนะ ( Competency ) ที่มีผลดีผลเสียต่อการบริหารเวลา
6. การสร้างความสมดุลย 3 เสาหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเวลา
7. ประโยชน์ของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อพนักงาน องค์กร และต่อสังคม
8. สรุป / ถาม-ตอบ

วิธีการอบรม                           การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง และ เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม      1 วัน ( 09.00- 16.00 น. )
ผู้เข้าอบรม                             เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆ ที่องค์กรกำหนด
สถานที่อบรม                         ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด
วิทยากรอบรม                        อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                                                ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                                                ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์   เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม    สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196