หลักสูตร จิตสำนึก 5 ส สำหรับบุคลากรทั้งองค์กร

 

หลักสูตร   จิตสำนึก 5 ส สำหรับบุคลากรทั้งองค์กร


หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานและปรับปรุงงานต่างๆทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน สำหรับดำเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน


ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ        คือบุคลากรทั้งหมดขององค์กรตั้งแต่พนักงานระดับล่างจนถึงผู้บริหารสูงสุด ดังนั้นฝึกอบรมความรู้และจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5 ส ของบุคลากรในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ วิศวกรหัวหน้างาน และผู้จัดการจึงมีความจำเป็นต่อสำเร็จของการทำ 5 ส อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักว่า 5 ส มีความสำคัญต่อความสำเร็จต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรเพียงไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทำ 5 ส
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิค และแนวทางการตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะจากกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ 5 ส โดยรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในการทำ 5 ส
เนื้อหาการบรรยาย
1. จิตสำนึกในการทำ 5 ส ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
    - ความอยู่รอดและการดำเนินธุรกิจขององค์กรในภาวะปัจจุบัน
    - ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตของพนักงานกับความเจริญเติบโตขององค์กร
    - การทำ 5 ส กับความสำเร็จขององค์กร
    - ทัศนคติ ความรู้และทักษะของพนักงาน กับความสำเร็จขององค์กร
    - การสร้างจิตสำนึกในการทำ 5 ส แก่บุคลากรทั้งองค์กร

2. ความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส
    - ทบทวนแนวคิด ความรู้และขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส
    - แนวทางในการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
    - การนำกิจกรรม 5 ส ไปประยุกต์ใช้งานในงานประจำ
    - เทคนิคการกิจกรรม 5 ส ให้ได้ผลและคงอยู่อย่างยั่งยืน


วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง กับแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกรณีศึกษา และกิจกรรม เกมส์ ในการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน และการทำงานจริง   โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุป เสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้เข้าอบรม             พนักงาน เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิค วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆขององค์กร
ระยะเวลาอบรม     1 วัน ( 09.00- 16.00 น. )  

สถานที่อบรม            ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด

วิทยากรอบรม          อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
                                   ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
                                    ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม            สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196