อบรม Change Management แก่ระดับ ผอ.

สำหรับ ผอ. สนง.ปปช.