หลักสูตร Balanced Scorecard ( BSC) & KPIs

หลักสูตร Balanced Scorecard ( BSC) & KPIs


ที่มาและเหตุผล


การบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะในโลกธุรกิจในระยะหลายปีมานี้แนวคิดและหลักการที่ทุกคนรู้จักและเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำหรือบริษัทข้ามชาติต่างก็นำมาใช้กันทุกที่นั้นคือ Balanced Scorecard ( BSC ) ที่ให้หลักในการบริหารองค์กรธุรกิจไว้ว่าต้องให้ความสำคัญใน 4 มิติหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ซึ่งเป็น 4 เสาหลักของบ้านหรืออาคาร ที่จะทำให้องค์กรอยู่รอด เติบโต ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยการวางแผนและบริหารให้ 4 เสาหลักนี้มีความสมดุลซึ่งกันและกัน และการที่จะทราบว่าความสมดุลหรือความเหมาะหรือรู้ว่าได้ผลหรือไม่นั้น ก็มีตัวชี้วัดหลัก ( Key Performance Indicators – KPIs ) มาเสริมเพื่อวัดผลว่าแผนงานหรือการทำงาน บริหารงานที่ผ่านมาและกำลังทำอยู่ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่


BSC นี้แรกๆใช้เฉพาะในโลกธุรกิจ คือ การทำธุรกิจเป้าหมายองค์กรคือ เน้นที่ตัวเงินคือต้องการกำไร ซึ่งจะมีกำไรหรือไม่ก็มาจากยอดขาย แต่จะขายสินค้าได้หรือไม่ก็ต้องเน้นที่ลูกค้า และลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการหรือไม่ก็ขึ้นกับ ตัวสินค้าและบริหาร ว่าจะมีคุณภาพประสิทธิภาพไหม ก็มาจากกระบวนการทำงานภายในองค์กรทั้งหมด และกระบวนการภายในทั้งหมดจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคน ดังนั้นถึงต้องกลับไปเน้นที่การเรียนรู้และการเติบโตของคนด้วย แต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระที่ไม่เน้นผลกำไรต่างก็หันมาใช้ BSC & KPIs เกือบทุกองค์กรแล้ว โดยเปลี่ยนมิติด้านการเงินเป็นผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และ มิติลูกค้า เป็นผู้ใช้บริการ


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด และเห็นความสำคัญของ Balanced Scorecard ( BSC ) และ Key Performance Indicators ( KPIs )
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เรื่อง BSC & KPIs ที่เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และ Strategy ขององค์กรจนกระจายลงสู่แผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) และการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับจนสามารถกำหนดเป็น KPIs & Target ของแต่ละบุคคล ให้สามารถนำไปแปลงเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ BSC & KPIs เป็นเครื่องมือ ในการแผนและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลดีต่อองค์กรครบทุกมิติที่สำคัญได้แก่ มิติทางด้านการเงิน ( Financial ) ด้านลูกค้า ( Customer ) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process ) และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning & Growth ) อันจะส่งผลดีกับองค์กรในภาพรวมทุกๆด้านอย่างแท้จริงและยั่งยืน


หัวข้อการอบรม


 Balanced Scorecard ( BSC ) และ Key Performance Indicators ( KPIs) คือ ?
 การวิเคราะห์องค์กรด้วยหลัก SWOT Analysis
 การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Plan) ที่เชื่อมโยงจาก Vision , Mission , Policy และ Goal ขององค์กร ตามกรอบของ BSC
 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective ) แผนปฏิบัติการ( Action Plan ) ของฝ่ายต่างๆ โดยการกำหนดตัวชี้วัด KPIs เป้าหมาย (Target ) ในแผนต่างๆ ด้วยหลัก SMART
 Workshop แบ่งกลุ่มทำ Strategic Plan , Action Plan , Objective , KPIs และ Target ของหน่วยงานตามกรอบของ BSC
 การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Plan Management )
 การเฝ้าติดตามแผน ( Monitoring Plan ) ผลลัพธ์ เทียบกับเป้าหมาย ( Target ) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ( KPIs )
 หัวใจของความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ BCS & KPIs คือมาตรการแก้เกม ( Counter Measures )เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด แบบ Daily Bases ,       Monthly Based , Quarter Based and mid-year review
 วิธีการกระจาย KPIs จากระดับ องค์กร ลงสู่หน่วยงาน และ ลงสู่รายบุคคล
 ผ่านระบบการประเมินผลงาน ( Performance Management System )
 Workshop การกระจาย KPIs ลงสู่รายบุคคล


วิธีการอบรม  บรรยาย / แบ่งกลุ่มทำ Workshop และฝึกปฏิบัติจริง / เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม


ผู้เข้าอบรม     วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆของแต่ละองค์กร


ระยะเวลาอบรม     1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
สถานที่อบรม ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร   

อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG


อัตราค่าอบรม   สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196