ความสำคัญและผลกระทบของ Payroll ต่อองค์กร


ความสำคัญและผลกระทบของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll)ต่อองค์กร

ด้วยเหตุผลดังนี้

 เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยจูงใจหลักทางตรงสำหรับการทำงานของพนักงาน เพราะต้องใช้เงินทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและสำหรับการมาทำงาน เช่น ค่าเดินทาง อาหาร   เสื้อผ้า เป็นต้น

 การทำให้พนักงานได้รับค่าจ้างเงินเดือนแบบถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาจึงเป็นหน้าที่สำคัญอย่างที่สุดของฝ่ายบริหาร 

 เพราะหากพนักงานได้รับค่าจ้างเงินเดือนแบบขาดตกบกพร่อง หรือล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน เพราะพนักงาน  บางคนอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ผ่อนชำระหนี้สินรายเดือนและส่งให้พ่อแม่หรือลูกเมียที่อยู่ในต่างจังหวัด
จนกระทบต่อการทำงานเนื่องจากความกังวลใจ ขาดสมาธิในการทำงานนำมาซึ่งอัตราของเสียเยอะ อุบัติเหตุแยะ และผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น


 หากระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll ) ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์  ในที่สุด โดยเฉพาะบริษัทหรือโรงงานที่มีสหภาพแรงงาน


 หากระบบ ( Payroll ) ไม่ดีพอการจ่ายเงินผิดพลาดจะทำให้บริษัทจ่ายเงินมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่จำเป็นเช่นพนักงานออกจากงานแล้วยังได้รับเงินเดือนต่ออีก  หลายงวด หรือจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ( OT ) ค่าทำงานกะจ่ายเกินจริงเพราะความผิดพลาด หรือ      การค่าโอทีของแผนก Payroll กระฉูดและที่สำคัญผลงานภาพรวม( Productivity) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานเพราะจนท.HR&GA จำนวนหนึ่งทำ            แค่งาน Payroll กับ งานบันทึกเวลาก็แทบจะไม่ทันแล้ว เลยเสียโอกาสที่จะทำประโยชน์ในด้านอื่นๆแก่องค์กรอีกมาก


 การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนไม่ถูกต้อง จ่ายขาดสุดท้ายก็ส่งผลต่อการออกจากงานของพนักงานสูงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะพนักงานก็จะคิดว่าทำงานแล้วได้เงินไม่ครบ  ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม แต่ในทางกลับกันเวลาคนทำ Payroll จ่ายผิดพลาดได้เงินมากกว่าความเป็นจริงพนักงานกลับเงียบและเจ้าหน้าที่ Payroll
 ตรวจสอบลำบากเพราะระบบ Payroll ไม่ดี ทำให้ไม่มีเวลาตรวจเช็คแค่ทำงานให้สามารถจ่ายเงินเดือนได้ตรงวันที่กำหนดก็หน้ามืดแล้ว