อบรม การสอนงาน OJT ตามหลัก Toyota Way แก่หน.งาน สุมิโตโม

อบรมหลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก Toyota Way แก่หน.งาน บริษัท สุมิโตโม