หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล


หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล


หลักการและเหตุผล
การทำงานในโลกธุรกิจปัจจุบันของบุคลากรเกือบทั้งหมดขององค์กรได้แก่ เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ยกเว้นพนักงานระดับล่างที่ใช้แรงงานเช่นคนงาน คนสวน คนขับรถ แม่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น จะต้องมีความสามารถเจรจาต่อรองสูงหรือขั้นต่ำก็ต้องเจรจาต่อรองเป็นงานจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น
ความสามารถในการเจรจาต่อรองนี้ บางคนมาจากพรสวรรค์แม้ไม่ได้ศึกษาหรือมีประสบการณ์มาก่อน แต่คนส่วนใหญ่ที่มีความเก่งกาจในการเจรจาต่อรองนี้มักจะมาจากการเรียนรู้จากโดยการอบรมสัมมนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริง ดังนั้นองค์กรส่วนมากจึงได้จัดอบรมสัมมนาหัวข้อนี้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านนี้หรือเป็นกลุ่มบุคลากรที่เป็นอนาคตของบริษัทอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในโลกธุรกิจในปัจจุบันของบุคลากรทุกระดับ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลยุทธ์ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆที่จะใช้ในการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง เกม กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการอบรมเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อเชื่อมโยงต่อการทำงานและการใช้ชีวิตจริงของทุกคน
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรและตนเองอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย
1. แนวคิด และความสำคัญของการเจรจาต่อรองในการทำงานของธุรกิจในปัจจุบัน
2. ประเภทของการเจรจาต่อรอง ได้แก่ การเจรจาต่อรองเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง การติดต่อหน่วยงานราชการ การนำเสนอโครงการ การเจรจาแบบฉับพลันทันที การเจรจาแบบเตรียมการ ฯลฯ
3. องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง
4. ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง
5. กลยุทธ์และเทคนิคสำหรับการเจรจาต่อรองแต่ละประเภท
6. ศิลปะการโน้มน้าวและการจูงใจในการเจรจาต่อรอง
7. การกำหนด LIM ( Like To Get สิ่งที่อยากได้จากการเจรจาต่อรองให้ได้มากที่สุด , Intend To Get สิ่งที่ตั้งใจจะเอาให้ได้จากการเจรจาต่อรอง , Must Get สิ่งที่ต้องได้จากการเจรจาต่อรองมิเช่นนั้นก็จะไม่ตกลง ) สำหรับการเจรจาต่อรอง
8. ประโยชน์ของการเจรจาต่อรองสำหรับบุคลากรในโลกธุรกิจปัจจุบัน
9. สรุป / ถาม-ตอบ

วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง กับฝึกปฏิบัติจริง และ VDO เกม-กิจกรรมประกอบการอบรม

ระยะเวลาอบรม      1 วัน ( 09.00-16.00 น.)
ผู้เข้าอบรม                เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายต่างๆ ที่องค์กรกำหนด
สถานที่อบรม            ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม   สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196