หลักสูตร การทำงานเชิงรุก ( Proactive Approach )

หลักสูตร การทำงานเชิงรุก ( Proactive Approach )

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันเพื่อให้การผลิตและการบริการที่สูงขึ้นทุกวัน ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาล และองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากธรรมชาตินั้น การทำงานประจำแบบให้เสร็จสิ้นไปวันๆหลายครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองหรือลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ดังนั้นการทำงานเชิงรุก ( Proactive Management ) ที่คนทำงานในองค์กรโดยเฉพาะระดับที่เป็นผู้นำคนอื่นตั้งแต่ระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการคิด พูด และการลงมือปฏิบัติให้เกิดการทำงานเชิงรุกได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามคำพูดที่ว่า “ กันไว้ดีกว่าแก้ เพราะแย่แล้วมักจะแก้ไม่ทัน ” และการปรับปรุงพัฒนายกระดับกระบวนการหรือระบบการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holders ) ตลอดไปอันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ ความสำคัญของการทำงานเชิงรุก
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเชิงรุกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรับฟังประสบการณ์ข้อแนะนำจากวิทยากร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

เนื้อหาการอบรม
 ความหมายของการทำงานเชิงรุก ( Proactive )
 แนวคิดการทำงานเชิงรุก
- ความคิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานเชิงรุกคือ SWOT Analysis ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ฯลฯ กับปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส , ภัยคุกคาม )
- ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบคนทั่วไปที่ทำงานตามสั่งหรือสถานการณ์บีบบังคับแบบ Reactive กับ การทำงานเชิงรุกแบบ Proactive
- การทำงานเชิงรุกตามหลัก 7 Habits
- การใช้หลัก Encourage ผลักดันชีวิตการทำงาน และส่วนตัวให้สร้างฝันเป็นจริง
- การพัฒนาและสร้างสมรรถนะของบุคลากรทั้งองค์กร ( Competency ) ให้สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตภายใน 5 ปี นี้
- การสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานและได้ผลงานสูงสุด
 การทำงานเชิงรุกภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดเพื่อสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง
- การแก้ปัญหาแบบ Correction , Corrective Action และ Preventive Action
- การปรับเปลี่ยน และการพัฒนาองค์กรด้วยการกระจายนโยบายจากระดับสูงสุดลงสู่การกระทำของบุคลากรทุกคนในระดับต่ำสุดขององค์กร เริ่มจาก Goal -> Objective -> Strategy Plan ->Action Plan -> Project/Activity ของหน่วยงานหรือตัวบุคคลโดยมี KPIs & Target กำกับ
1. การปรับปรุงกระบวนการและระบบการทำงานด้วยหลัก ECRS
2. การปรับปรุงระบบคุณภาพ
3. การเพิ่มผลผลิต ( Productivity up )
4. การลดต้นทุนที่พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม
5. การทำ 5 ส ( พื้นฐานของการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทุกประการ )
6. การบริหารความปลอดภัยเชิงรุกตามหลัก CCCF ของ TOYOTA
- การสื่อสารในการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้ทุกคนเปิดใจเต็มใจเดินหน้าไปด้วยใจด้วยใจเกิน 100

ผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และ ผู้บริหารทุกระดับ

วิธีการฝึกอบรม : บรรยายจากวิชาการและประสบการณ์การบริหารงานจริงจากองค์กรชั้นนำแบ่งกลุ่มทำ Workshop และ VDO กิจกรรมและเกมประกอบการอบรม

ระยะเวลาอบรม :     1 วัน ( 09.00-16.00 น. )
สถานที่อบรม           ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด
วิทยากร

อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม   สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196