หลักสูตร Empowerment Working ทำงานด้วยความรับผิดชอบและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดทำงาน

หลักสูตร Empowerment Working
( ทำงานด้วยความรับผิดชอบและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดทำงาน )

หลักการและเหตุผล
ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบัน ที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับภาระกิจที่นับวันจะท้าทายความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ หรือการเผชิญกับคู่แข่งโดยตรงโดยอ้อมมากขึ้น อีกทั้งลูกค้ามีความรู้และมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างจากในอดีตเป็นหลายเท่านั้น นำมาซึ่งความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรในระดับที่มากกว่าเดิมและที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องการได้อย่างที่ใจคิดและรู้สึกทันที
แต่การสร้างความไม่พึงพอใจ ความพึงพอ หรือความประทับใจนั้น ผู้ที่มีส่วนมากที่สุดหาใช่ผู้บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลางไม่ แต่เป็นทีมผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดที่ให้บริการลูกค้าต่างหาก ดังนั้นการที่บุคลากรทั้งหมดที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภาพหรือประสิทธิผลได้นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องสามารถรับผิดชอบและตัดสินใจกับความต้องการ หรือข้อเรียกร้อง หรือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันทีทันใด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจที่ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้าที่เป็นแบบมหาชนจะต้องเน้นและพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานได้แบบ Empowerment ในระดับสูงและยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และวิธีการของ Empowerment Working ที่มีความสำคัญกับความอยู่รอดและการเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน ฝึกปฏิบัติ และรับฟังประสบการณ์ แง่คิด มุมมองจากวิทยากร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อความสำเร็จขององค์กรและตัวพนักงานอย่างยั่งยืนต่อไป

หัวข้อบรรยาย
1. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของ Empowerment ต่อการดำเนินงานธุรกิจเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าค้าในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
2. ความรู้หลักที่จำเป็นพื้นฐานความสำเร็จในการทำงานแบบ Empowerment ได้แก่
Professional , Product , Price , Promotion , Place , Process and People
3. ความคิดที่สำคัญๆต่อการทำงานแบบ Empowerment คือ Positive Thinking , Systematic Thinking, Creative Thinking and Think Out of The Box
4. หลักความคิด 7 Habits หัวใจของการทำงานแบบ Empowerment ให้มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร
5. แบ่งกลุ่มทำ Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การทำงานแบบ Empowerment พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร

วิธีการอบรม           บรรยาย / workshop ฝึกปฏิบัติจริง / เกม กิจกรรมประกอบการอบรม
ระยะเวลาอบรม     1 วัน ( 09.00-16.00 น.)
ผู้เข้าอบรม             เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายต่างๆ ที่องค์กรกำหนด
สถานที่อบรม         ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร

อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม      สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196