หลักสูตร จิตสำนึกของหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตร จิตสำนึกของหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันเพื่อให้การผลิตและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ จิตสำนึกรักองค์กร โดยเฉพาะของผู้นำหรือหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน จำเป็นจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีของหัวหน้างานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้สร้างทีมและผู้นำทีมเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานในทีมประสพความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานรวมทั้งสนับสนุนการสร้างความผูกพันที่ดี ระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงาน องค์กรและลูกค้ากับองค์กร เพื่อรักษาความเชื่อถือศรัทธาของลูกค้า อันจะเป็นผลต่อการดำเนินกิจการอย่างเจริญก้าวหน้ามั่นคง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้นำหรือหัวหน้างานและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองใน การนำทีมงาน สร้างทีมงาน และทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของพฤติกรรม และสามารถเข้าใจพร้อมที่จะนำทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากตนได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความผูกพันกับองค์กรและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะหัวหน้างานที่จะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยส่วนรวม

เนื้อหาการอบรม
- พฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำและหัวหน้างาน
- หัวหน้างานมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อองค์กรอย่างไรบ้าง ?

- ทัศนคติและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ทันยุคทันสมัย
- การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับหัวหน้างานในการทำงาน
- พลังของทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี (Positive Thinking)มีประโยชน์อย่างไร?
- จิตสำนึกของหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศคืออะไร
- ทำไมหัวหน้างานต้องจึงมีจิตสำนึกทีดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อทีมงาน และต่อตนเอง
- การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและสิ่งที่สำคัญของจิตสำนึกหัวหน้างานเพื่อความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศ

ผู้เข้าอบรม          ผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างาน / หัวหน้างาน / วิศวกร / เจ้าหน้าที่ และ ช่างเทคนิค

วิธีการฝึกอบรม      บรรยาย แบ่งกลุ่มทำ Workshop และ กิจกรรมและเกมประกอบการอบรม
ระยะเวลาอบรม      1 วัน ( 09.00-16.00 น.)
ผู้เข้าอบรม              เจ้าหน้าที่ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายต่างๆ ที่องค์กรกำหนด
สถานที่อบรม          ตามที่บริษัทหรือองค์กรกำหนด


วิทยากร

อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
องค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
Senior HR Officer , Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
HR Officer บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

อัตราค่าอบรม   สามารถติดต่อสอบถามได้
email : kasidech.taveesuktanakul@gmail.com
โทร 062 6354156
Line : 062 6354196