booking Public Training

ท่านที่ประสงค์จะส่งบุคลากรบริษัทหรือองค์กรของท่านเข้าอบรมหลักสูตร Public Training 

โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้แล้ว 

กดปุ่ม   ส่งข้อมูล

แบบฟอร์มการจองอบรม Public Training

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งข้อมูล กลับมา เราจะรีบติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.