Booking In House Training

ท่านที่ประสงค์จะจองวิทยากรไปอบรมหลักสูตร In House Training สำหรับบุคลากรในบริษัท/องค์กรของท่าน 

โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้แล้ว 

กดปุ่ม   ส่งข้อมูล

แบบฟอร์มการจองอบรม in house training

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งข้อมูล กลับมา เราจะรีบติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.