หลักสูตร HR for Non HR

หลักสูตร HR for Non HR


หลักการและเหตุผล


ตามที่มีผู้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจคือ 5 M ได้แก่ Man , Money , Machine , Material และ Method นั้น ต่างก็ยอมรับว่า Man คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นที่มาของ M อีก 4 ตัวที่เหลือ อีกทั้งนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ในการบริหารยังได้กล่าวอีกว่า “การบริหารงานคือการบริหารคน” นั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนยิ่งต้องตระหนักว่า จะบริหารคนอย่างไรถึงจะได้ทั้งงานตามเป้าหมายขององค์กร และได้ใจจากพนักงาน อีกทั้งถูกต้องตามกฎหมายด้วย


แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กรนั้น มีหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่ายด้วยกันคือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับ กับอีกฝ่ายคือต้นสังกัดฝ่ายต่างๆซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกระดับของแต่ละฝ่าย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะทำหน้าที่ในเหรียญเดียวกันแต่ทำหน้าที่คนละด้านของเหรียญ ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความรู้ความสามารถและมีความตระหนักถึงจะทำให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องหลักการ หลักกฎหมาย ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ เพราะการบริหารคนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลต่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโตขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กรที่ถูกต้องทั้งหลักกฎหมายและหลักวิชาการต่างๆตลอดจนเทคนิคที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและพัฒนาคน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรมีความความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย
1. การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
- การสรรหา ( Recruitment )
- เครื่องมือสำหรับการคัดเลือก ( Selection Tools )
- เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview Technique)
2. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
- On The Job Training
- Off The Job Training
- การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( Individual Development Plan – IDP )
ตามหลัก Competency
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resources Management )
- การบรรจุ
- การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง
- การพัฒนาสายอาชีพ ( Career Development )
4. สรุปกฎหมายแรงงานที่ควรรู้
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
- พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์
- พ.ร.บ.ประกันสังคม
5. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ( Employee Relation )
6. วินัยและการลงโทษ ( Disciplinary Action )
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System )
8. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation and Benefits Management )
9. การสร้างแรงจูงใจ ( Motivation )

วิธีการอบรม
การบรรยายเชิงวิชาการกับประสบการณ์จริง กับแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกรณีศึกษา กิจกรรม เกม ในการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน และการทำงานจริง โดยวิทยากรจะคอยทำหน้าที่สรุป เสนอแนะเพิ่มเติม
วัน-เวลา ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1 วัน เวลา 09.00-16.00

ผู้เข้ารับการอบรม
หัวหน้างาน และผู้จัดการ ฝ่ายต่างๆขององค์กร
วิทยากร
อาจารย์ กษิเดช ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน
วิทยากรและประธานที่ปรึกษา บริษัท กษิดิ์เดช วิชั่นแนล จำกัด
อดีต
( อดีตผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น
แห่งชาติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลายสมัย
ติดต่อกัน )
COUNTRY HR MANAGER , REHAU LIMITED
SENIOR HR OPERATION MANAGER , BMW MANUFACTURING Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการ Enkei Thai Co.,Ltd.
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ร่วมทุนระหว่าง
เครือสหวิริยา กับ NKK STEEL Corp., MARUBENI Corp., Itochu Corp.
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ ไทย จำกัด
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)
อดีตนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล
อดีตอนุกรรมาธิการแรงงานต่างด้าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตกรรมการตรวจประเมิน รางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นแห่งชาติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2 สมัย
กรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการหลายสมัย