หลักสูตร การแก้ปัญหาด้วย 8D & Why-Why Analysis Technique

หลักสูตร การแก้ปัญหาด้วย 8D & Why-Why Analysis Technique

หลักการและเหตุผล


ในการทำงานทุกคนหรือองค์กรจะต้องประสบกับคำว่า “ ปัญหา “ ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า ที่ไหน อย่างไร แตกต่างกันออกไปเท่านั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องทำการแก้ปัญหาอย่างไรให้ได้ผลในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆต้องรู้หลักการ ขั้นตอน และสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ( Hit to The Point ) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เกาให้ทุกที่คัน แก้ให้ถูกจุด” และแก้ปัญหาแล้วไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก(Corrective Action ) การป้องกันการเกิดปัญหา ( Preventive Action )
ด้วยมีเครื่องหรือหลักการแก้ปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่หลายแนวคิด แต่ที่นิยมใช้กันมากในระยะหลังโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ 8D และ 5 Why Analysis

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาที่มีต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือในการแก้ปัญหาแบบ 8D & 5 Why อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาจากวิทยากรและผู้เข้าอบรมท่านอื่น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการบรรยาย


1. ปัญหา คืออะไร และทัศนคติในการมองปัญหาของผู้ที่ประสบความสำเร็จ VS ผู้ที่ประสบความล้มเหลว
2. หลักการและขั้นตอนของการแก้ปัญหา
3. เครื่องมือในการวิเคราะห์หารากเหง้า ( Root causes ) ได้แก่แผนภูมิก้างปลา กราฟพาเรโต และ Why-Why Analysis
4. การลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา Problem Solving ( Corrective Action , Preventive Action ) ด้วยรายละเอียดหลักการ 8D ( D1-D8 )
5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงในการตอบ CAR ( Corrective Action Request ) ของลูกค้าด้วย 8D report
6. ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและการตัดสินที่มีผลต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตขององค์กร

วิธีการอบรม
บรรยาย / แบ่งกลุ่มทำ Workshop / เกม กิจกรรมประกอบการอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ( 09.00-16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง และผู้จัดการ

วิทยากร อาจารย์ กษิเดช (เอกธนัช) ทวีสุขธนกุล
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา Kasidech Visional Co.,Ltd.
ประสบการณ์ เป็นวิทยากร และทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์กร เพิ่มผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี เป็น EMR , OHSMR
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการSafety &Environment , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทุนกับ
KKK Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญี่ปุ่น)
อาจารย์สัญญา แก้วธัญจิต
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.ธนภัทร (888) จำกัด
ประสบการณ์ ทำงานในฝ่ายประกันคุณภาพมากว่า 15 ปี
Quality Section Manager , Enkei Thai Co.,Ltd.
Quality Manager , Celeste Asia Co.,Ltd.
Customer Quality Engineer ( COE) Manager , KCE Electronics Public Company Limited
อัตราค่าสัมมนา (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)
1. ชำระหน้างาน ในราคาเต็ม ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7%
2. ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรมราคาลดพิเศษท่านละ 3,500 บาท+ VAT 7%